LPWAN pomocí LoPy (Část 1): Úvod

[:cs]

Firmu Pycom, která stojí za vznikem LoPy, jsem objevil na Kickstartu. V té době již měla firma za sebou zkušenost s WiPy první generace. Protože mě problematika IoT zajímala (a stále zajímá), neodolal jsem a v kampani jsem zakoupil 5 vývojových desek LoPy, 5 rozšiřujících desek a 5 krabiček. LoPy umožňuje komunikaci pomocí LoRaWAN (kromě Wifi a Bluetooth) a modul tak lze použít pro vytvoření LPWAN, tedy WAN sítě s nízkou spotřebou, pro potřeby Internetu věcí. Blíže se lze o LoPy dozvědět zde.

Nicméně zakoupená elektronika ležela několik měsíců v šuplíku, protože jsem nenašel dost vnitřní síly se po práci zase posadit k počítači a elektronice. Nakonec mě musel s motivací pomoci můj bratr, který se LoPy začal se mnou zabývat, za což mu děkuji. No, a i když s LoPy teprve začínáme, tak jsem si řekl, že největším tahounem bude podělit se o naše snažení. Proto se zrodila myšlenka založit na blogu seriál zabývající se tvorbou prototypu IoT řešení.

Jaký cíl se budeme snažit dosáhnout? Bude se jednat o IoT řešení, které umožní monitorovat venkovní podmínky na poli, pro možnost detekování a identifikování podmínek, které by mohly vést ke vzniku plísní na různých rostlinách. Řešení by tak mohlo umožnit snížit riziko případného znehodnocení rostlin včasným informováním o pro rostliny špatných podmínkách a tím například předejít finančním a časovým ztrátám (a třeba i ztrátám vlasů).

Seriál by se měl v dalších dílech zabývat postupně všemi potřebnými kroky pro vytvoření výše uvedeného IoT řešení využívající LoPy jako hardware. Další témata tak budou např. sestavení LoPy komponent, update firmwaru LoPy, připojení senzorů k LoPy, získání dat ze senzorů, analýza dat ze senzorů, vizualizace informací, nasazení řešení, apod.

Co tomuto plánu říkáte. Zajímá vás toto téma?

Aktualizace 10. 2. 2018:

Vytvořil jsem video, které popisuje architekturu IoT systému pro zemědělství, co poskytuje a jakým způsobem může pomoci s různými problémy v zemědělství. Takováto architektura může být použita pro vytvoření řešení pro precizní zemědělství.

 

[:en]

I find out about Pycom company, which created LoPy, from a Kickstarter campaign. This company had had an experience with the first generation of WiPy at that time already. And because at that time I was (and I still am) very interested about everything about IoT, I could not resist the temptation to try something new, and I bought 5 development boards, 5 expansion boards and 5 cases in that compain.

LoPy enables communication using LoRaWAN (except for the Wifi and Bluetooth) and so the module can be used to create Low Power Wide Area Networking (LPWAN) and thus to serve the needs of the Internet of Things (IoT). The can learn more about LoPy here.

However, the purchased electronics laid in a drawer for a few months, because I could not find enough inner strength to sit down again after work in front of the computer and play with electronics. In the end, my brother had to help me to find a motivation by playing with LoPy by himself, and for that I thank him.

Well, although we are just getting started with our project we told to ourselves that the best way to keep on track will be to share our efforts with others. Thus was born an idea to start this series about the creation of a prototype of IoT solution.

What is the goal we would like to reach? In this series we are going to create an IoT solution, that will possibly make it possible to monitor environment conditions on a field, to be able to detect and identify conditions, that could lead to the formation of mildew on different plants. This solution could allow to reduce the risk of possible plants depreciation by early warning about the bad condition of plants and therefore possibly prevent the financial and/or time losses (and even hair loss).

This series will further address all the necessary steps to create the above mentioned IoT solution based on LoPy hardware. Other topics in the series will, therefore, cover e.g. assembling the LoPy components, LoPy firmware update, the connection of sensors to LoPy, sensor data acquisition, sensor data analysis, information visualisation, solution deployment, etc.

What do you think about this plan? Are you interested in this topic?

Update 10. 2. 2018:

I created the video that describes what an IoT architecture for agriculture look like, what does provide and how could be used to help with different problems in agriculture. Such architecture can lead to creation of precision agriculture solution.

 [:]

PP
Author: PP

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *