Zásady o ochraně osobních údajů

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby provozovatel webu www.pavelpohanka.cz – Pavel Pohanka zpracovával vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Ing. Pavel Pohanka, Ph.D. IČO: 09243186, se sídlem Vídeňská 11A, 63900 Brno, jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, v evidenci Živnostenského úřadu města Brna (dále jako „Správce“), který je provozovatelem webu www.pavelpohanka.cz.

Způsob udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pro získání prokazatelného souhlasu elektronickou cestou je využit přístup double opt-in. Znamená to, že na Vaši e-mailovou adresu je zaslána zpráva, ve které je uveden odkaz na tyto Zásady o ochraně osobních údajů, kde je zcela jasně a srozumitelně uvedeno, za jakým účelem osobní údaje poskytujete, v jakém rozsahu budou zpracovávány (k čemu). V případě, že si budete přát udělit tento souhlas, kliknete na potvrzovací odkaz v této zprávě a tím učiníte svůj jednoznačný projev vůle. V případě, že souhlas neposkytnete, budou Vaše data vyřazena ze zpracování.

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat:

 • Pro on-line komunikaci na emailové adrese: pavel(zavináč)pavelpohanka.cz
 • Pro vyřízení reklamace na emailové adrese: pavel(zavináč)pavelpohanka.cz
 • Telefonicky na čísle (+420) 608 708 532
 • Pro doručování písemností na adrese: Vídeňská 11A, 63900 Brno, Česká republika

Správce je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k vašim osobním údajům.

Rozsah zpracování vašich osobních údajů

Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s projevením zájmu o digitální obsah/konzultaci a jeho případný nákup a s tím souvisejícího souhlasu k zasílání obchodních sdělení souvisejících s produktem/službou. Správce bude zpracovávat váš

 • e‐mail
 • křestní jméno.

V případě zakoupení produktu/služby pak v rámci poskytnutí plnění ze smlouvy také:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
Účel zpracování vašich osobních údajů

Prodávající používá vaše osobní údaje k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb Kupujícího a pro komunikaci s Kupujícím, tedy veškeré zákaznické administrativy. Dále budou vaše údaje použity k tomu, abych Vás mohl informovat o produktech a službách mých nebo mých partnerů, zjistit Váš názor na ně, případně připravovat pro vás personalizované zprávy na základě vaší reakce na mých webech nebo v emailech.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je váš souhlas a skutečnost, že vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb Kupujícího a pro komunikaci s Kupujícím, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“) a dále pak zákonem č. 110/2019 Sb. a se zákonem č. 111/2019 o zpracování a ochraně osobních údajů ze dne 24. dubna 2019.

Doba, po níž budou vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat, dokud souhlas neodvoláte nebo po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování. Správce průběžně posuzuje, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité Osobní údaje pro výše uvedený účel. Pokud zjistí, že Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly uděleny, jsou údaje vymazány.

Vaše práva související s ochranou vašich osobních údajů

Podle GDPR máte právo na přístup (právo na poskytnutí seznamu zpracovávaných informací o své osobě), právo na opravu (osobních údajů, které mi nahlásíte, že nesouhlasí), právo na výmaz (právo být zapomenut, pokud neexistuje nadřazený zákonný důvod o uchování osobních údajů déle), právo na omezení zpracování (např. znepřístupnění Vámi vybraných osobních údajů nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek), právo na přenositelnost dat (data obdržíte ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), právo vznést námitku (v případě, že nelze vyhovět Vašemu právu na výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiný účel, například přímého marketingu nebo profilování) a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mne pomocí emailu na adresa správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Osoby s přístupem k vašim osobním údajům​

K Vašim osobním údajům bude mít přístup Správce, případně jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Tito zpracovatelé však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků. Těmito zpracovateli jsou:

 • pro marketingové účely:
  • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
  • Google Analytics pomocí měřícího kódu Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Pro analytické účely:
  • Smartlook pomocí měřícího kódu, Smartlook.com s.r.o. Šumavská 524/31, 602 00 Brno, IČ: 09508830
  • Google Analytics pomocí měřícího kódu
 • pro rozesílání emailů:
  • MailerLite: Jono Basanaviciaus G. 15, Vilnius, LT-03108 Lithuania
  • EcoMail: ECOMAIL.CZ, s.r.o. Na Mlejnku 764/18 Praha 4, 147 00
   IČO: 02762943, DIČ: CZ02762943
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době prodávající nevyužívá.
Uplatnění práva na přístup a opravu​

Na požádání Vám podle možností obratem, písemně a v souladu s vaším právem na přenositelnost dat oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo si přejete odvolat svůj souhlas, kontaktujte mně prosím obratem na adresu správce, kde jsem Vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Odvolání souhlasu a omezení zpracování

Vaše Osobní údaje budu používat k výše uvedenému účelu. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná.
Pokud byste s nimi nesouhlasili, máte právo svůj dobrovolně udělený, účelný, prokazatelný a informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat a můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohl Vaše údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv jednoduše odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého mého emailu.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Námitku je nutné podat Správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za výše uvedeným účelem, Správce osobní údaje v tomto rozsahu dále zpracovávat nebude, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Jak jsou chráněny vaše osobní údaje​

Správce přijal technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu a zabezpečil vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů​

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí vám žádná sankce. Berete na vědomí, že jste povinni uvádět správně a pravdivě své osobní údaje. Potvrzujete, že Vaše osobní údaje jsou přesné a že jste byly poučeni o tom, že je dobrovolně poskytujete. Pokud osobní údaje Správci neposkytnete, nebude vás moci informovat o mých produktech a službách a nebude možné realizovat nákup produktů a služeb.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 6. 2020​