Všeobecné obchodní podmínky

Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko v prodejním objednávkovém formuláři potvrzujete, že Vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s mými obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte.

Informace pro spotřebitele dle § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 NOZ.​​

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si mnou nabízený produkt/službu, je mou zákonnou povinností informovat Vás o mě a o pravidlech mého obchodování s vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Kdo jsem

Prodávajícím je Ing. Pavel Pohanka, Ph.D. IČO: 09243186, se sídlem Vídeňská 11A, 63900 Brno, jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, v evidenci Živnostenského úřadu města Brna.

Jak mě můžete kontaktovat​

 • Pro on-line komunikaci na emailové adrese: pavel(zavináč)pavelpohanka.cz
 • Pro vyřízení reklamace na emailové adrese: pavel(zavináč)pavelpohanka.cz
 • Telefonicky na čísle (+420) 608 708 532
 • Pro doručování písemností na adrese: Vídeňská 11A, 63900 Brno, Česká republika

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup produktů (online kurzů, dále též i jen jako „digitální obsah“) a služeb (poradenství, konzultace) přes webové rozhraní provozované Ing. Pavlem Pohankou, Ph.D. IČO: 09243186, se sídlem Vídeňská 11A, 63900 Brno, jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, v evidenci Živnostenského úřadu města Brna (dále též jen jako „Prodávající“).

1.2 Nákup produktu nebo služby probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu, služeb nebo s užíváním internetových stránek souvisí.

1.3 VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produktu nebo službu koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu nebo služby (tj. před kliknutím na tlačítko v prodejním objednávkovém formuláři). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko v prodejním objednávkovém formuláři mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám objednaný produkt nebo službu a vy jako Kupující za něj zaplatit dohodnutou cenu).

1.4 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách (dále též i jako „webové rozhraní“): pavelpohanka.cz.

1.5 Užití obsahu webu nebo jakékoliv jeho části jinak než pro osobní potřebu v souladu s těmito VOP, tj. zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin, je bez jiné výslovné dohody s provozovatelem zakázáno. Zakázány jsou i zásahy do technického nebo věcného charakteru webu.

II. Důležité pojmy (definice)

1. Prodávající

 • Prodávajícím je Pavel Pohanka IČO: 09243186, se sídlem Vídeňská 11A, 63900 Brno, jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, v evidenci Živnostenského úřadu města Brna.
 • prodávající není plátcem DPH
 • Kontaktní telefon: 608708532
 • Adresa pro doručování elektronické pošty: pavel@pavelpohanka.cz

2. Kupující

 • Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní uzavře se mnou, jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí produkt nebo službu.
 • Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. Spotřebitel

 • Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.
 • Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu se mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

4. Produkty a služby

 • Označení produktu (zboží) nebo služby a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované na vybraném webovém rozhraní (pavelpohanka.cz).

5. Spotřebitelská smlouva

 • Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem.
 • Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele.
 • Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

6. Smlouva uzavřená distančním způsobem

 • Je Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků.
 • Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

7. Rozhodné právní předpisy

 • Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1 Kupující objednává produkt nebo službu přes webové rozhraní prodávajícího pavelpohanka.cz, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

3.2 Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného produktu nebo služby včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co klientovi může přinést a v jakém formátu je poskytován. Je zde i podrobný popis bonusů, které mohou být k produktu nebo službě poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru.

3.3 Pro objednání produktu nebo služby přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, email, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti.

3.4 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3.5 Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

3.6 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.7 Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

3.8 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

3.9 Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/službu, které si kupující objednal a kupující se zavazuje produkt/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/službu má prodávající až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny kupujícím.

3.10 Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů, webinářů a konzultací je třeba z jeho strany splnit technické požadavky a mít aktualizovaný software. V případě použití jiného než vyžadovaného software, nebo při použití požadovaného, ale neaktualizovaného softwaru (např. internetového prohlížeče) může být omezena funkcionalita.

IV. Cena produktu nebo služby a způsob platby

4.1 Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena produktu nebo služby. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktu nebo služby nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Dokončit nákup“) je již konečnou cenou.

4.2 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající  není plátcem daně z přidané hodnoty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

4.3 Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby (platební metody):

 • bankovním převodem na základě objednávky na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt nebo služba co nejdříve dodán/a.
 • online bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned): Po stisknutí objednávkového tlačítka budete vyzvání k zadání čísla karty, datumu platnosti a CVC kódu (tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty) do rozhraní Platební brány ComGate.
 • rychlým bankovním převodem Česká spořitelna, Poštovní spořitelna, Raiffeisen BANK, KB, ČSOB, mBank, Moneta Money Bank, Fio banka, UniCreditBank (platba se provede ihned): Po stisknutí objednávkového tlačítka Vás platební brána ComGate přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

Online platby zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Kontaktní údaje společnosti ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám: ComGate Payments, a.s. Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové E-mail: platby-podpora@comgate.cz Tel: +420 228 224 267

4.4 V případě zvolení bankovního převodu pro uhrazení objednávky je kupní cena splatná do 7 dnů po odeslání objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v přiloženém dokumentu Objednávka. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Takto uhrazená částka je zálohou na kupní cenu ve výši 100% kupní ceny a o přijetí platby vám přijde e-mailem potvrzení o přijaté platbě. V příloze tohoto e-mailu obdržíte fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

V. Dodací podmínky

5.1 U digitálního obsahu (online kurzů a dalších materiálů dodávaných ke kurzům), se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů, nebo zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn, ze strany Prodávajícího na emailovou adresu Kupujícího, kterou Kupující zadal při objednávce do prodejního formuláře.

5.2 Přístupové údaje pro přístup k digitálnímu obsahu poskytne prodávající Kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak. V případě tzv. předprodeje digitálního obsahu je přístup ke digitálnímu obsahu poskytnut až po skončení předprodeje, tj. řádově měsíc až tři po jeho zakoupení v rámci předprodeje. Konkrétní termín dodání je v době objednávky znám a bude uveden na webovém rozhraní.

5.3 S ohledem na charakter produktu (digitální obsah) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

5.4 Způsob dodání produktu je popsán na webových stránkách u daného produktu. Zasláním přístupových údajů nebo URL adresy webové stránky, kde je obsah umístěn je Kupujícímu umožněn vstup do online skupiny nebo členské sekce, kde má Kupující přístup ke všem výukovým materiálům (video, audio, elektronické dokumenty). Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, mohou být jednotlivé části digitálního obsahu zpřístupňovány postupně. 

5.5 Po dodání produktu si Kupující co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistí-li nedostatky nebo vady, kontaktuje Prodávajícího, aby ten mohl provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

5.6 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu v produktech (změna osnovy nebo harmonogramu, změna učebního materiálu, atd.). Všechny případné změny budou Kupujícímu oznámeny.

5.7 Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení. Obsah otevřete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro přístup k digitálnímu obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti Internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

5.8 V případě online konzultace (poradenství) nabídne prodávající zákazníkovi minimálně dva termíny pro online konzultaci v co nejkratším termínu, obvykle do 5-20 pracovních dnů od obdržení platby. Zákazník je povinen jeden z nabídnutých termínů přijmout. Zákazníkovi je umožněno dohodnout se s prodávajícím maximálně 1x na odložení termínu, vždy nejpozději do 48 hodin před dohodnutým termínem. Za splnění dodávky se považuje nenavázání komunikace se zákazníkem z důvodu na straně zákazníka.

5.9 V případě osobní konzultace (poradenství) s uvedením místa konzultace nabídne prodávající zákazníkovi minimálně dva termíny pro konzultaci v co nejkratším termínu, obvykle do 5-20 pracovních dnů od obdržení platby. Zákazník je povinen jeden z nabídnutých termínů přijmout. Zákazníkovi je umožněno dohodnout se s prodávajícím maximálně 1x na odložení termínu, vždy nejpozději do 48 hodin před dohodnutým termínem. Za splnění dodávky se považuje nedostavení zákazníka do dohodnutého místa konzultace.

VI. Zabezpečení a ochrana autorských práv​

6.1 Digitální obsah zasílá Prodávající pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu k digitálnímu obsahu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

6. 2 Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu Prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Kupující se zavazuje digitální obsah nezprostředkovávat dalším osobám a to v jakékoliv formě (kopírováním digitálního obsahu, poskytnutím přístupových údajů k účtu, atp.), ať již úplatné či bezplatné.

VII. Odstoupení od smlouvy​

7.1 Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání digitálního obsahu, pokud produkt nesplní vaše očekávání. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

7.2 Prodávající u digitálního obsahu poskytuje Spotřebitelům možnost využit garance vrácení peněz, tj. možnost bez udání důvodů odstoupit od Kupní smlouvy (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě delší než uvedené v odst. 7.1. Zda a za jakých podmínek je takováto garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách. Lhůta garance vrácení peněz se počítá ode dne, kdy vám byly doručeny přístupové údaje k digitálnímu obsahu.

7.3 Pokud se Kupující rozhodne odstoupit od smlouvy, ať už v rámci zákonné lhůty, nebo garance vrácení peněz, pak ve stanovené garanční lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno e-mailem nebo odesláno poštou na kontaktní adresu Prodávajícího uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uvede Kupující, že využívá právo odstoupit od Kupní smlouvy v rámci zákonné lhůty, nebo garance vrácení peněz a přiloží informace k identifikaci jeho nákupu produktu (např. datum nákupu, identifikační údaje Kupujícího, zakoupený produkt). Odstoupení nemusí Kupující nijak odůvodňovat.

7.4 Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy budou Kupujícímu vráceny Prodávajícím peníze, které byly přijaty jako platba za digitální obsah stejným způsobem, jako byly obdrženy (refundace probíhá pomocí platební brány společnosti ComGate Payments, a.s.).

7.5 Při odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající oprávněn po odstoupení od Kupní smlouvy znepřístupnit Kupujícímu přístup přístup k digitálnímu obsahu.

7.6 Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP).

7.7 Jako Prodávající jsem oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

7.8 Je-li Vám společně s produktem poskytnut bonus nebo dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý bonus nebo dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád​

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2 Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí zákazníkem nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

8.3 Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

8.4 Pro reklamaci kontaktujte Kupující e-mailem nebo poštou na kontaktní adresu Prodávajícího uvedenou v úvodu těchto VOP. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

8.5 Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

8.6 Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

8.7 Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout Kupujícímu díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění digitálního obsahu, které není schopen ovlivnit.

IX. Vyloučení odpovědnosti​

9.1 Všechny produkty a služby poskytované Prodávajícím slouží pro vzdělávací a informační účely. Produkty a služby slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím znalostí a zkušeností podílejících se osob. Jedná se o návody a doporučení a záleží na schopnostech Kupujícího a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí Kupující dosáhne. Prodávající neodpovídá za případný neúspěch Kupujícího v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktech a poskytnutých v rámci služeb.

X. Ochrana osobních údajů​

10.1 Prodávající se zavazuje chránit vaše osobní údaje, která vyplňujete do objednávky a poskytujete Prodávajícímu, a postupovat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“) a dále pak zákonem č. 110/2019 Sb. a se zákonem č. 111/2019 o zpracování a ochraně osobních údajů ze dne 24. dubna 2019, podle Zásad o ochranně osobních údajů, které jsou uvedeny na webových stránkách.

10.2 Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Prodávající je používá k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb Kupujícího a pro komunikaci s Kupujícím, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům.

10.3 Prodávající, jako správce osobních údajů, zpracovává v rámci poskytnutí plnění ze smlouvy ve smyslu GDPR následující údaje (dále jen „Osobní údaje“) Kupujícího: 

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

10. 4 Prodávající jako správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících při případné objednávce předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky, a dále zpracovatelé, kterými jsou

 • poskytovatel prodejního formuláře SimpleShop (Redbit s.r.o.. Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín II IČ: 24197190, DIČ: CZ24197190)
  poskytovatel platební brány společnost ComGate Payments, a.s (ComGate Payments, a.s. Jankovcova 1596/14a, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ: 279 24 505, DIČ CZ27924505)
 • pro analytické a marketingové účely:
  • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
  • Google Analytics pomocí měřícího kódu: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • pro analytické účely
  • Smartlook.com s.r.o. Šumavská 524/31, 602 00 Brno, IČ: 09508830
 • pro rozesílání emailů:
  • MailerLite: Jono Basanaviciaus G. 15, Vilnius, LT-03108 Lithuania
  • EcoMail: ECOMAIL.CZ, s.r.o. Na Mlejnku 764/18 Praha 4, 147 00
   IČO: 02762943, DIČ: CZ02762943
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době prodávající nevyužívá.

10.5 Na e-mailovou adresu vám budou prodávajícím zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

10.6 Podle GDPR máte jako kupující právo na přístup (právo na poskytnutí seznamu zpracovávaných informací o své osobě), právo na opravu (osobních údajů, které mi nahlásíte, že nesouhlasí), právo na výmaz (právo být zapomenut, pokud neexistuje nadřazený zákonný důvod o uchování osobních údajů déle), právo na omezení zpracování (např. znepřístupnění Vámi vybraných osobních údajů nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek), právo na přenositelnost dat (data obdržíte ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), právo vznést námitku (v případě, že nelze vyhovět Vašemu právu na výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiný účel, například přímého marketingu nebo profilování) a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mne pomocí emailu na adresu Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.7 V souladu s GDPR zpracovávám Vaše data a osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce, nezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který mi ukládají zákony.

Dále zpracovávám Vaše data a osobní údaje na základě vašeho dobrovolného, účelného, prokazatelného a informovaného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. Pokud svůj souhlas s účelem zpracování odvoláte, budou Vaše data bez prodlení vyřazena ze zpracování, pokud je nebude nutné zpracovávat z jiných právních důvodů (např. nezbytných pro splnění smlouvy nebo pro splnění právní povinnosti).

10.8 Uplatnění práva na přístup a opravu

Na požádání Vám podle možností obratem, písemně a v souladu s vaším právem na přenositelnost dat oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo si přejete odvolat svůj souhlas, kontaktujte mně prosím obratem na adresu Správce, kde jsem Vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

10.9 Uplatnění práva na výmaz a omezení zpracování

Chci Vaše údaje použít k tomu, abych Vás mohl informovat o produktech a službách mých nebo mých partnerů, zjistit Váš názor na ně, případně připravovat pro vás personalizované zprávy na základě vaší reakce na mých webech nebo v emailech. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná.

Pokud byste s nimi nesouhlasili, máte právo svůj souhlas kdykoliv odebrat a můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohl Vaše údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv jednoduše odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého mého emailu. 

10.10 Automaticky získané osobní údaje
Když navštívíte mé webové stránky, zaznamenají mnou používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace o protokolu, IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, z které mě navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte a také datum a délku návštěvy.

Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům i bez toho, abych je vám musel oznamovat.

10.11 Automaticky získané údaje o chování návštěvníka na webu a cookies
Automatické získávání a zpracování údajů o chování návštěvníků webu pro marketingové účely (cílení reklamy) je možné pouze na základě Vašeho souhlasu a je aktivováno z Vašeho podnětu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky. Údaje o chování návštěvníka na webu mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje získávání údajů o chování návštěvníků webu.

Údaje o Vašem chování se mohou ukládat jako malé soubory “cookies” ve Vašem zařízení, usnadňují navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky. Dále se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého zařízení navštívili mé stránky. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje.

Souhlas se získáváním a zpracováním údajů pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Případně můžete používání cookies také deaktivovat přímo ve Vašem internetovém prohlížeči.

10.12 Sdělené osobní údaje
Vaše osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace přes webový formulář, přihlášením do ankety, vypsání cen nebo vyplněním objednávky. Na každém takovém místě je vždy srozumitelně uvedeno jaké údaje a za jakým účelem je poskytujete.

10.13 Vyslovení souhlasu se zpracováváním osobních údajů
Pro získání prokazatelného souhlasu elektronickou cestou využívám přístup double opt-in. Znamená to, že na Vaši e-mailovou adresu zašlu zprávu, ve které zcela jasně a srozumitelně uvedu, za jakým účelem osobní údaje poskytujete (proč), v jakém rozsahu budou zpracovávány (k čemu). V případě, že si budete přát udělit tento souhlas, kliknete na potvrzovací odkaz v této zprávě a tím učiníte svůj jednoznačný projev vůle. V případě, že souhlas neposkytnete, budou Vaše data vyřazena ze zpracování.

10.14 Informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásady o ochraně osobních údajů na webových stránkách.

XI. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů​

11.1 Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na e-mailové adrese uvedené v úvodu těchto VOP. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

11.2 Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz a www.coi.cz/informace-o-adr. Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.

11.3 Všechny právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou, ve kterých spotřebitel nevyužije svého práva podle odst. 11.2, budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

11.4 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.5 Prodávající uvádí, že není vázán žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

XII. Závěrečná ustanovení​

12.1 Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.4.

12.2 Stane-li se kterékoliv z ustanovení těchto VOP neplatným či neúčinným, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto VOP

12.3 Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními VOP.

12.4 Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné 01. 6. 2020. V případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.