Podmínky použití

Návštěvou internetových stránek kurzy.pavelpohanka.cz potvrzujete, že jste si vědomi níže uvedených skutečností a podle těchto skutečností budete také postupovat. Podmínky se vztahují na všechny osoby (dále jen „Uživatel“), které mají v úmyslu navštívit nebo užívat výše uvedené internetové stránky a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na kurzy.pavelpohanka.cz.

Autorská a vlastnická práva​

Provozovatel a majitel výše uvedených internetových stránek (dále jen Webové stránky) je Ing. Pavel Pohanka, Ph.D. IČO: 09243186, se sídlem Vídeňská 11A, 63900 Brno, jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, v evidenci Živnostenského úřadu města Brna.
Vlastník Webových stránek v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a právu o změně některých zákonů je oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Obsah stránek nelze také uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu vlastníka.

Používání webu​

Přístup a používání Webových stránek je bezplatné není-li uvedeno jinak. Návštěvník zároveň užívá tyto stránky na vlastní riziko. Pokud však způsobí technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k tomuto návštěvníkovi i jiným osobám, tento návštěvník odpovídá za veškeré závazky, náhrady a výdaje vzniklé v důsledku takové poruchy. Uživatel, který vstupuje na portál prostřednictvím sítě Facebook, Linkedin, Twitter stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

Odpovědnost a práva provozovatele​

Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na těchto stránkách. Výše uvedené zahrnuje škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat návštěvníka, neoprávněný přístup k přenosům a datům návštěvníka a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty.
Veškeré informace na Webových stránkách jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí Provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Provozovatel nenese odpovědnost za případný závadný obsah či vzhled materiálů třetích stran či neodpovídá za přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Webových stránkách.
Provozovatel se také zříká veškerých záruk, že materiál třetích stran uvedený na Webových stránkách je nezávadný, že přístup na web bude nepřerušený, bez závad a stránky budou bezpečné. Vyhrazujeme si také právo kdykoliv omezit či ukončit přístup návštěvníka na Webové stránky nebo k jejich částí

Práva a povinnosti uživatele​
  1. Uživatel je povinen při návštěvě Webových stránek dodržovat právní předpisy, respektovat právo Provozovatele či třetích osob, hlavně při nakládání s autorskými díly nebo jinými předměty práv duševního vlastnictví.
  2. Uživatel nesmí: používat Webové stránky v rozporu s těmito Podmínkami, získávat přihlašovací jména či hesla jiných Uživatelů, komerčně užívat jednotlivé části Webových stránek, používat programy či mechanismy, které mají negativní vliv na provoz Webových stránek, zneužívat, blokovat či měnit jednotlivé části Webových stránek či měnit data Webových stránek.
  3. Uživatel prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, případně je zastoupen zákonným zástupcem.
  4. Uživatel prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl Provozovateli jsou úplné a pravdivé a že se před návštěvou a užíváním Webových stránek důkladně seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí a rozumí jim.
Propojení na třetí subjekty​

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na Webových stránkách z jiných zdrojů, které jsou však uvedeny nebo má právo je uveřejnit. Naopak kliknutím na některé odkazy lze tyto stránky opustit. Webové prezentace jiných subjektů, na něž portál odkazuje, nejsou pod kontrolou Provozovatele a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou zodpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Webových stránek.

Úpravy v pravidlech používání stránek​

Provozovatel má právo dle vlastního uvážení kdykoliv provádět změny těchto pravidel zveřejněním jejich upravené verze na Webových stránkách. Uživatelé a návštěvníci stránek jsou odpovědni za pravidelné sledování veškerých provedených změn těchto pravidel. Pokud budete stránky po provedení změn i nadále používat, změny přijímáte. Pokud se změnami nebudete souhlasit, stránky pro Vás nejsou určeny a nepoužívejte je.

Právní předpisy České republiky​​​

Webové stránky jsou provozovány z České republiky. Tato pravidla a užívání stránek se řídí právními předpisy České republiky. Samozřejmostí je přístup na Webové stránky ze všech míst světa, stránky však vyhovují právním požadavkům České republiky. Pokud některé z materiálů uvedených na Webových stránkách nebo jejich užívání jsou v rozporu s právními předpisy země příslušného návštěvníka, platnými v době uskutečnění přístupu, pak stránky nejsou pro tohoto návštěvníka určeny.
Je-li, nebo stane se některé z ustanovení Podmínek neplatným či neúčinným, místo takových ustanovení nastoupí takové, které se nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Zpracování osobních údajů​​

Provozovatel se zavazuje chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“) a dále pak zákonem č. 110/2019 Sb. a se zákonem č. 111/2019 o zpracování a ochraně osobních údajů ze dne 24. dubna 2019, podle Zásad o ochranně osobních údajů, které jsou uvedeny na Webových stránkách – Zásady o ochraně osobních údajů.

Pravidla používání cookies ​

Na Webových stránkách jsou požívány soubory cookie a související technologie. Zásady používání cookies jsou popsány na Webových stránkách – Zásady cookies.

 

Kontakt
  • Pro on-line komunikaci na emailové adrese: pavel(zavináč)pavelpohanka.cz
  • Telefonicky na čísle (+420) 608 708 532
  • Pro doručování písemností na adrese: Vídeňská 11A, 63900 Brno, Česká republika

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 6. 2020​